IT-Universitet

2005

Bygherre:    Forskningsministeriet, Byggedirektoratet
Beliggenhed: København
Ydelse: Bygherrerådgivning, projekterings- og
byggeledelse
Årstal:  2000-2005
Areal: 19.000m²

Opførelse af et avanceret IT-Universitet, omfattende undervisnings-lokaler, møderum, tre store auditorier, bibliotek, kantine, studentercafé, reception samt fleksible erhvervslokaler for iværksættere.Kælderen er primært forbeholdt teknik samt et større cykelparke-ringsområde. Alle lokaler er centreret omkring et overdækket atrium, hvor der på de forskellige etager er mødebokse, som svæver ind i atriummets rum. 

Bygningen har form som et kæmpemæssigt H. To parallelle bygningskroppe, svøbt i metalbeklædning, omslutter et panoptisk rum, ud mod hvilket man har trukket en lang række transparente “skuffer” i forskellig længde - mødeboksene. Det centrale atrium har en fin kontakt med kanalmiljøet. Det ligger imellem to bytorve, et nordligt og et sydligt, og rummet inviterer på en naturlig måde til færdsel igennem huset.

Kælderen blev udført med vandtætte konstruktioner for sikring mod indtrængende grundvand. Inden byggestart blev der foretaget en omfattende grundvandsænkning med reinflitration af det oppumpede vand.

Grundet de forskellige funktioner på tværs i huset var især de inde-klimatiske forhold i fokus, og der blev udført flere højtekniske ventilationsanlæg, bl.a. hybrid samt VAV-anlæg med køling, herunder køleanlæg i atriummet.

Nye organisationsformer afprøvedes i en partnering, omfattende bygherrerådgivere og de projekterende rådgivere. Der blev udarbej-det en incitamentsaftale mellem rådgiverne, baseret på overholdel-se af økonomi, tid og kvalitet.